ثبت نام درس
کد کلاس : ۲۰۷۴۷۵ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰، یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰، سه شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۳آبان
۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۸۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۰۳آبان
۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۳۱۲۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر بهناز راد حسینی
سعادت آباد
۰۳آبان
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۶۴۹ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، پنجشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۳آبان
۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۰۷۶ مدت کلاس : ۸ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۳آبان
۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۴۲۶۸ مدت کلاس : ۲۲۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر محمد طهماسبی پور
سعادت آباد
۰۳آبان
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند