+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۴۲۳۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ونک
۰۶آذر
۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۹۵۵ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۰۶آذر
۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۵۰۱۵ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
نیاوران
۰۶آذر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۵۲۲۷ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر امین رستمی فر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۶آذر
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۲۴۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۰۶آذر
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۲۵۴ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سعادت آباد
۰۶آذر
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۲۷۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
نیاوران
۰۶آذر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۵۶۸۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ونک
۰۶آذر
۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۴۸۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
نوید تکشی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۶آذر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۵۴۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۰۶آذر
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۵۵۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۶آذر
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۵۵۷ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
میثم ایلکا
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۶آذر
۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۶۲۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۰۶آذر
۹,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۰۷۸ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
پنجشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
نیاوران
۰۶آذر
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۱۹۱ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
پنجشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
البرز
۰۶آذر
۴,۸۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۳۱۴ مدت کلاس : ۳۴ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
علی اکبر جعفرپور
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۶آذر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۷۴۷۲ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
چهارشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۰۶آذر
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۵۲۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۰۶آذر
۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۷۵۳۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر سیدرضا فاضل
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۶آذر
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۸۰۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۰۶آذر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۳۶۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۰۷آذر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۰۵۸ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۷آذر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۰۹۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
فریبا باقری
سعادت آباد
۰۷آذر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۵۸۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۰۷آذر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۶۶۴ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۷آذر
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۶۹۸ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
پدرام حسین نخعی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۷آذر
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۵۷۹۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۰۷آذر
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۵۸۴۷ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۰۷آذر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۲۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
فریبا باقری
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۷آذر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۱۴۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۰۷آذر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند