کد کلاس : ۲۱۰۰۰۸ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
رامین عزیزی
سعادت آباد
۰۳مهر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۰۳۹ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
رامین عزیزی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۳مهر
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۱۷۳۲ مدت کلاس : ۲۷ ساعت
پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۳مهر
۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۲۳۸۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر مهدی اتحادفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۰۳مهر
۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۲۴۹۰ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
پنجشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر ابوالفضل شهبازی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۰۳مهر
۸,۸۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۲۵۶۶ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر علی صفایی اصل
سعادت آباد
۰۳مهر
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۲۷۰۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر عرفان معتضد
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۰۳مهر
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۸۴۷ مدت کلاس : ۱۳۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۳مهر
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۸۵۶ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
سعادت آباد
۰۳مهر
۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۲۸۵۷ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
حسن قاسمی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۳مهر
۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۰۴۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۰۳مهر
۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۲۵۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سامان صابونچی
سعادت آباد
۰۳مهر
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۳۷۴ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سیدخندان
۰۳مهر
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۳۷۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۰۳مهر
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۳۷۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۰۳مهر
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۳۷۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۰۳مهر
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۵۴۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
سعادت آباد
۰۳مهر
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۶۰۱ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۳مهر
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۳۶۸۹ مدت کلاس : ۸۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر سیده معصومه اردهاری
سعادت آباد
۰۳مهر
۲۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۷۹۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۰۳مهر
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۷۹۲ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ونک
۰۳مهر
۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۳۹۹۵ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۰۳مهر
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۴۰۶۱ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر نوید تکشی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۳مهر
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۲۸۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۳مهر
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۳۱۷ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۰۳مهر
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۴۵۳۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
شمال غرب منطقه 22
۰۳مهر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۶۲۹ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
پیروزی
۰۳مهر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۴۶۷۲ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰، پنجشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
مشهد
۰۳مهر
۳۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۷۴۹ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۰۳مهر
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۴۸۳۸ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
پیروزی
۰۳مهر
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند