تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۸۶۶۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
نیاوران
۱۰اسفند
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۹۸۵۹ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
یکشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر رضوان طیباتی
نیاوران
۱۰اسفند
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۲۹۵ مدت کلاس : ۱۲۳ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
سیده افسانه موسوی
نیاوران
۱۰اسفند
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۳۰۸ مدت کلاس : ۱۳۵ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۱۰اسفند
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۷۰۰ مدت کلاس : ۲۴۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۱۰اسفند
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۰۹۶۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر بهناز راد حسینی
سعادت آباد
۱۰اسفند
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۱۲۱۲ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۱۰اسفند
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۱۴۴۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۱۰اسفند
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۴۹۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سیدخندان
۱۰اسفند
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۵۰۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۰۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۱۰اسفند
۸,۹۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۵۸۲ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
یکشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
البرز
۱۰اسفند
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۱۶۸۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
نیاوران
۱۰اسفند
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۱۸۲۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
سیدخندان
۱۰اسفند
۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۱۸۲۹ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰، سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
پیروزی
۱۰اسفند
۳۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۲۰۱۱ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۰اسفند
۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۲۰۹۲ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۰اسفند
۲۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۲۱۰۵ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۰اسفند
۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۲۳۲۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۰اسفند
۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۲۷۶۵ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر علی کاشی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۰اسفند
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۲۸۸۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر امیرحسین بابائی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۰اسفند
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۱۷۵ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ساوه
۱۰اسفند
۴,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۱۹۳ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰، سه شنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰، پنجشنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
خسرو دولتشاه
خرم آباد
۱۰اسفند
۲,۹۶۴,۵۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۹۶۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۱۱اسفند
۱۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۷۲۷۹ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
شمال غرب منطقه 22
۱۱اسفند
۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۸۲۸۳ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۱۱اسفند
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۶۱۰ مدت کلاس : ۲۶ ساعت
شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۱اسفند
۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۰۱۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۱اسفند
۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۱۹۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
ونک
۱۱اسفند
۹,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۱۵۴۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
دکتر معصومه عبدالهی فرد
شمال غرب منطقه 22
۱۱اسفند
۳۸,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۶۸۳ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۱۱اسفند
۱۰,۷۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند