+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۷۷۳۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۲۰:۰۰، شنبه ۱۳:۰۰ تا ۲۰:۰۰، یکشنبه ۱۳:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۳:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۳:۰۰ تا ۲۰:۰۰، پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ونک
۱۴تیر
۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۸۰۸ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ونک
۱۴تیر
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۰۷۹۶۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
انقلاب
۱۴تیر
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۰۵۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سعادت آباد
۱۴تیر
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۱۰۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
سعادت آباد
۱۴تیر
۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۷۸۴ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
قیطریه
۱۴تیر
۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۹۸۲۸ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ونک
۱۴تیر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۸۴۴ مدت کلاس : ۷۵ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۱۴تیر
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۸۴۶ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۱۴تیر
۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۹۸۶۰ مدت کلاس : ۱۷۷ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
نیاوران
۱۴تیر
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۰۲۱ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰،
سیدخندان
۱۴تیر
۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۲۸۰ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
فاطمه قانع
رشت
۱۴تیر
۱۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۱۰۵۱۱ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
میرداماد
۱۴تیر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۵۳۱ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
شنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰، چهارشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰،
مریم مهرابی
برگزاری به صورت آنلاین
سمنان
۱۴تیر
۱,۴۸۵,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۰۶۵۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
سمنان
۱۴تیر
۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۴۹۸۵ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
انقلاب
۱۵تیر
۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۷۱۴۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۱۵تیر
۲۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۷۲۲۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۱۵تیر
۸,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۷۲۳۳ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۱۵تیر
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۷۸۸۹ مدت کلاس : ۳۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۱۵تیر
۶۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۲۶۸ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
یکشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۵تیر
۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۸۳۲۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰، سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۵تیر
۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۹۰۹۳ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۱۵تیر
۱۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۰۹۱۶۱ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۵تیر
۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۰۹۳۹۲ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
ونک
۱۵تیر
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۴۱۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
فاطمه روشن نیا هره دشت
رشت
۱۵تیر
۸,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۴۹۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
بهناز راد حسینی
سعادت آباد
۱۵تیر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۵۳۶ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
یکشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰، سه شنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۵تیر
۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۵۳۷ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
یکشنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰، سه شنبه ۲۰:۰۰ تا ۲۱:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۱۵تیر
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۰۹۶۹۶ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
شمال غرب منطقه 22
۱۵تیر
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند