تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۳۴۳۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۳۱فروردین
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۳۵۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۳۱فروردین
۷,۷۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۲۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
پیروزی
۰۱اردیبهشت
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds اختیاری (۱۰۰ دلار)
کد کلاس : ۲۲۳۴۶۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر محسن معدنی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۱اردیبهشت
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۴۱۲۱ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
سیدخندان
۰۱اردیبهشت
۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۴۱۴۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۰۱اردیبهشت
۸,۳۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۰۰۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
پیروزی
۰۲اردیبهشت
۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۳۸۳ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
جمعه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
پیروزی
۰۲اردیبهشت
۲۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۷۶۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۲اردیبهشت
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۳۶۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
هستی خادمی
سعادت آباد
۰۳اردیبهشت
۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۴۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۰۳اردیبهشت
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۵۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۰۳اردیبهشت
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۴۰۸۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر محسن معدنی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۳اردیبهشت
۸,۳۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۴۳۵۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
سیدخندان
۰۴اردیبهشت
۷,۷۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۱۳۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۴اردیبهشت
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۱۸۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۰۴اردیبهشت
۲۰,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۰۲۵۷ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۰۵اردیبهشت
۷,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۹۵۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰، سه شنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۰۷اردیبهشت
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۴۵۳۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شهرقدس
۰۷اردیبهشت
۱۱,۲۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۰۵۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۷اردیبهشت
۸,۳۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۰۸۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر محسن معدنی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۹اردیبهشت
۶,۵۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۴۰۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نارمک
۰۹اردیبهشت
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۷۷۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۹اردیبهشت
۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۸۹ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۰۹اردیبهشت
۱۸,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۹۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۰۹اردیبهشت
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds اختیاری (۷۰ پوند)
کد کلاس : ۲۲۳۰۰۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ابراهیم باقری مکی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۱۱اردیبهشت
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۴۸۹۳ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۳اردیبهشت
۲۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۴۸۹۴ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۱۳اردیبهشت
۱۸,۲۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۴۸۹۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۱۳اردیبهشت
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۴۸۹۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۱۳اردیبهشت
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند