کد کلاس : ۲۲۳۲۱۹ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰، پنجشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
محمدصادق دانش
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
پیروزی
۲۹فروردین
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۳۸۰ مدت کلاس : ۴۷ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰، پنجشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
محمدصادق دانش
برگزاری به صورت آنلاین
پیروزی
۲۹فروردین
۱۲,۸۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۵۱۴۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
میرداماد
۳۰فروردین
۷,۹۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۸۴۸ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
فریبا باقری
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۳۱فروردین
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۹۲۱ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
فریبا باقری
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۱فروردین
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۹۵۳ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۳۱فروردین
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۹۵۵ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
یکشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰، سه شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
شمال غرب منطقه 22
۳۱فروردین
۲۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۴۱۴ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر علیرضا حیدری
سعادت آباد
۳۱فروردین
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۱۴۳ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
میرداماد
۳۱فروردین
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۵۱۶۳ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۳۱فروردین
۲۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۵۱۶۵ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۳۱فروردین
۲۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۳۵۹ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سیدخندان
۰۱اردیبهشت
۲۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds +گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۱۴۴ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
میرداماد
۰۱اردیبهشت
۳۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۷۶۴ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۲اردیبهشت
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۱۵۴ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
میرداماد
۰۲اردیبهشت
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۱۸۹ مدت کلاس : ۱۳۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۰۲اردیبهشت
۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۴۴۰ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰،
میلاد فلاح سروندانی
سعادت آباد
۰۳اردیبهشت
۱۷,۲۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۴۴۲ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
میلاد فلاح سروندانی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۳اردیبهشت
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۵۰۱ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر عباسعلی عباسی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۳اردیبهشت
۲۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۵۰۵ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر عباسعلی عباسی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۳اردیبهشت
۲۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۸۸۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نارمک
۰۳اردیبهشت
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۱۵۰ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
میرداماد
۰۳اردیبهشت
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۱۵۳ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
میرداماد
۰۳اردیبهشت
۲۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۱۸۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۰۳اردیبهشت
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۰۴۶ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۰۴اردیبهشت
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۲۳۸ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
یکشنبه ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
پیروزی
۰۵اردیبهشت
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۲۸۵ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۰۵اردیبهشت
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۹۹۳ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰، سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
قیطریه
۰۵اردیبهشت
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۴۷۷۵ مدت کلاس : ۱۳۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۵اردیبهشت
۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۹۷۴ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
البرز
۰۵اردیبهشت
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند