کد کلاس : ۲۲۵۰۴۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سیدخندان
۰۴اردیبهشت
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۰۴۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۰۴اردیبهشت
۲,۸۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۱۳۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۴اردیبهشت
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۱۸۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۰۴اردیبهشت
۲۰,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۵۲۱۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
میرداماد
۰۴اردیبهشت
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۲۳۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۰۴اردیبهشت
۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۵۳۴۲ مدت کلاس : ۱۳۵ ساعت
شنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۰۴اردیبهشت
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۳۴۵ مدت کلاس : ۱۳۲ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ونک
۰۴اردیبهشت
۴۸,۶۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۵۴۲۴ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۰۴اردیبهشت
۳,۴۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۴۳۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۰۴اردیبهشت
۶,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۴۴۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۲۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰، دوشنبه ۲۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰، چهارشنبه ۲۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
شهرقدس
۰۴اردیبهشت
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۵۲۵ مدت کلاس : ۱۸ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۴اردیبهشت
۸,۶۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۵۲۶ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
قیطریه
۰۴اردیبهشت
۵۷,۳۱۴,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۵۲۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
قیطریه
۰۴اردیبهشت
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۵۶۹۶ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
شهرقدس
۰۴اردیبهشت
۳۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۰۲۵۷ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۰۵اردیبهشت
۷,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۳۲۰ مدت کلاس : ۵۵ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۰۵اردیبهشت
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۲۳۸۵ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر مهراب کردبچه
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۵اردیبهشت
۱۸,۷۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۳۸۶ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۵اردیبهشت
۲۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۲۴۴۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۰۵اردیبهشت
۱۷,۲۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۲۵۸۰ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۰۵اردیبهشت
۲۳,۰۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۷۰۹ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۰۵اردیبهشت
۵,۹۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۸۲۰ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۵اردیبهشت
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۹۳۶ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۰۵اردیبهشت
۱۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۱۸۶ مدت کلاس : ۱۷۷ ساعت
یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۵اردیبهشت
۵۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۲۸۵ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۰۵اردیبهشت
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۳۵۹ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۰۵اردیبهشت
۳۱,۲۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۵۸۱ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۰۵اردیبهشت
۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۵۸۲ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سیدخندان
۰۵اردیبهشت
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۵۸۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۰۵اردیبهشت
۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند