کد کلاس : ۲۲۵۳۷۷ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۳اردیبهشت
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۴۴۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
شهرقدس
۰۳اردیبهشت
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۵۴۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
حسین شهرابی فراهانی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۳اردیبهشت
۱۱,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۵۸۴ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
فرشید خانجانیان
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۳اردیبهشت
۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۵۶۶۵ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر سمیرا بیدکی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۳اردیبهشت
۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۱۵۱۱ مدت کلاس : ۱۰۸ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
ونک
۰۴اردیبهشت
۳۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۳۸۱ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۴اردیبهشت
۳۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۳۸۲ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۴اردیبهشت
۱۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۵۷۱ مدت کلاس : ۲۲۸ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۰۴اردیبهشت
۷۱,۷۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۵۷۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۰۴اردیبهشت
۱۴,۲۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۲۶۴۱ مدت کلاس : ۲۵ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
سعادت آباد
۰۴اردیبهشت
۹,۱۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۶۴۹ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر دکترنغمه شکیبایی
سعادت آباد
۰۴اردیبهشت
۵۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۰۴۶ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۰۴اردیبهشت
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۱۷۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سیدخندان
۰۴اردیبهشت
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۲۵۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سیدخندان
۰۴اردیبهشت
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۲۲۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۰۴اردیبهشت
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۴۲۸۵ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۰۴اردیبهشت
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۴۳۰۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
مشهد
۰۴اردیبهشت
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۴۳۵۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
سیدخندان
۰۴اردیبهشت
۷,۷۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۴۳۶۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
چالوس
۰۴اردیبهشت
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۴۴۳ مدت کلاس : ۸۷ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سعادت آباد
۰۴اردیبهشت
۶۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۴۵۵۶ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۰۴اردیبهشت
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۵۶۹ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۰۴اردیبهشت
۱۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۵۷۲ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۰۴اردیبهشت
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۵۷۳ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۰۴اردیبهشت
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۶۵۶ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
سعادت آباد
۰۴اردیبهشت
۱۳,۹۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۶۷۵ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
میرداماد
۰۴اردیبهشت
۱۲,۱۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۲۹ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
بهناز راد حسینی
سعادت آباد
۰۴اردیبهشت
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۰۴ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
معصومه فاتح
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۴اردیبهشت
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۰۵ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۴اردیبهشت
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند