کد کلاس : ۲۲۳۸۲۸ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۰۳اردیبهشت
۶,۲۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۸۸۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نارمک
۰۳اردیبهشت
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۹۱۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نارمک
۰۳اردیبهشت
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۹۶۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نارمک
۰۳اردیبهشت
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۳۹۸۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
آرش انصاری مقدم
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۰۳اردیبهشت
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۴۰۸۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر محسن معدنی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۳اردیبهشت
۸,۳۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۱۲۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۰۳اردیبهشت
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۱۳۲ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۰۳اردیبهشت
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۱۹۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۰۳اردیبهشت
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۳۳۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۰۳اردیبهشت
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۳۴۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۰۳اردیبهشت
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۳۴۵ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۰۳اردیبهشت
۵,۳۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۴۳۵۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۰۳اردیبهشت
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۴۴۹۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۰۳اردیبهشت
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۵۴۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۳اردیبهشت
۱۷,۷۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۴۷۷۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
سعادت آباد
۰۳اردیبهشت
۱۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۳۲ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۰۳اردیبهشت
۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۳۳ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۰۳اردیبهشت
۱۵,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۱۵۰ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
میرداماد
۰۳اردیبهشت
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۱۵۳ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
جمعه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
میرداماد
۰۳اردیبهشت
۲۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۱۶۰ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
میرداماد
۰۳اردیبهشت
۱۱,۶۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۱۷۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۰۳اردیبهشت
۱۱,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۱۷۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۰۳اردیبهشت
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۱۸۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۰۳اردیبهشت
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۱۹۴ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
میرداماد
۰۳اردیبهشت
۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۲۰۱ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
میرداماد
۰۳اردیبهشت
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۳۳۰ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۶:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۰۳اردیبهشت
۱۸,۷۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۳۳۱ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، پنجشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
سیدخندان
۰۳اردیبهشت
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۳۷۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
رضا جمالی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۳اردیبهشت
۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۳۷۷ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
جمعه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۳اردیبهشت
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند