کد کلاس : ۲۲۴۳۲۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نارمک
۰۲اردیبهشت
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۳۲۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سیدخندان
۰۲اردیبهشت
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۳۳۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۰۲اردیبهشت
۱۲,۸۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۳۷۳ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
نیاوران
۰۲اردیبهشت
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۴۶۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۰۲اردیبهشت
۱۶,۶۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۷۹۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
امیرحسین فلاح منش
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲اردیبهشت
۱۱,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۸۱۱ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر حامد زهره وند
نیاوران
۰۲اردیبهشت
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۶۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
البرز
۰۲اردیبهشت
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۶۲ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
البرز
۰۲اردیبهشت
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۶۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
البرز
۰۲اردیبهشت
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۰۳۵ مدت کلاس : ۵۱ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۰۲اردیبهشت
۱۱,۷۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۱۰۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۰۲اردیبهشت
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۱۵۴ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
میرداماد
۰۲اردیبهشت
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۱۸۹ مدت کلاس : ۱۳۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۰۲اردیبهشت
۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۲۶۳ مدت کلاس : ۵۵ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
محمدرضا داعی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲اردیبهشت
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۵۲۹۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۰۲اردیبهشت
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۵۳۵ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲اردیبهشت
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۵۴۰ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲اردیبهشت
۴۴,۱۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۵۴۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲اردیبهشت
۱۳,۳۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۵۴۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲اردیبهشت
۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۵۴۶ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲اردیبهشت
۲۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۵۵۱ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲اردیبهشت
۸,۶۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۵۸۳ مدت کلاس : ۳۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۲اردیبهشت
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۵۷۲۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر احسان اله نعمت زاده
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۰۲اردیبهشت
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۳۶۳ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
هستی خادمی
سعادت آباد
۰۳اردیبهشت
۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۱۸۰۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۰۳اردیبهشت
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۳۷۸ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۳اردیبهشت
۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۳۷۹ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۳اردیبهشت
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۴۲۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۳اردیبهشت
۱۱,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۴۲۷ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۳اردیبهشت
۱۳,۳۱۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند