تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۲۵۳۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۲اردیبهشت
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۵۳۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
فرتام پاک اندام
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۲اردیبهشت
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۵۴۱ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
محمد مهدی همت آبادی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۲اردیبهشت
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۲۵۸۱ مدت کلاس : ۸۵ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۰۲اردیبهشت
۳۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+مدرک بین المللی LTTC (۱۵۰ پوند)
کد کلاس : ۲۲۲۵۹۵ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۱۱:۰۰ تا ۱۷:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
پرویز مصلی نژاد
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲اردیبهشت
۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۶۹۰ مدت کلاس : ۱۰۶ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
مصطفی خرادپور
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۲اردیبهشت
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۶۹۱ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
مصطفی خرادپور
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۲اردیبهشت
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۸۸۴ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۲اردیبهشت
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۹۴۶ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۰۲اردیبهشت
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۰۳۳ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
انقلاب
۰۲اردیبهشت
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۰۴۲ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
جمعه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۰۲اردیبهشت
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۰۵۰ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
شمال غرب منطقه 22
۰۲اردیبهشت
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۲۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۰۲اردیبهشت
۱۲,۸۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۳۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
جمعه ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰، پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
پیروزی
۰۲اردیبهشت
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۴۷ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
اکرم اسکندری بیرون
قیطریه
۰۲اردیبهشت
۳۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۵۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۰۲اردیبهشت
۹,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۵۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۰۲اردیبهشت
۱۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۸۳ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۰۲اردیبهشت
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۸۴ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
سیدخندان
۰۲اردیبهشت
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۹۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سیدخندان
۰۲اردیبهشت
۱۲,۸۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۵۸۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۰۲اردیبهشت
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds (پکیج)
کد کلاس : ۲۲۴۰۳۱ مدت کلاس : ۳۹۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۲اردیبهشت
۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۱۲۲ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۰۲اردیبهشت
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۱۲۶ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
پنجشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
سیدخندان
۰۲اردیبهشت
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۱۶۵ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
پنجشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۰۲اردیبهشت
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۴۱۶۷ مدت کلاس : ۱۰ ساعت
جمعه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، پنجشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۰۲اردیبهشت
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۲۱۱ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۲اردیبهشت
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۲۷۵ مدت کلاس : ۶۶ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۲اردیبهشت
۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۲۷۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۲اردیبهشت
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۲۷۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۰۲اردیبهشت
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند