تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۶۴۰ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر علی مزیدی
نیاوران
۰۶اردیبهشت
۳۸,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۳۷۴۹ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر رضوان طیباتی
نیاوران
۰۶اردیبهشت
۳۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۸۸۱ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر بهناز راد حسینی
سعادت آباد
۰۶اردیبهشت
۱۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۹۰۷ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
فهیمه رجبی منفرد
سعادت آباد
۰۶اردیبهشت
۳۳,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۹۰۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
دکتر معصومه عبدالهی فرد
سعادت آباد
۰۶اردیبهشت
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۴۱۰۸ مدت کلاس : ۱۳۵ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
میرداماد
۰۶اردیبهشت
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۱۶۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
سعادت آباد
۰۶اردیبهشت
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۲۳۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۰۶اردیبهشت
۸,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۲۴۴ مدت کلاس : ۱۵ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
نیاوران
۰۶اردیبهشت
۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۲۷۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۰۶اردیبهشت
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۵۵۲ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ونک
۰۶اردیبهشت
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۶۶۳ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
البرز
۰۶اردیبهشت
۱۷,۲۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۶۹۷ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
دوشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
میرداماد
۰۶اردیبهشت
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۷۵۶ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
نیاوران
۰۶اردیبهشت
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۰۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۶اردیبهشت
۵,۸۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۲۸ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
بهناز راد حسینی
سعادت آباد
۰۶اردیبهشت
۲۰,۱۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۷۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۰۶اردیبهشت
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۹۸۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۰۶اردیبهشت
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۵۰۴۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
میرداماد
۰۶اردیبهشت
۶,۳۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۵۱۴۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
میرداماد
۰۶اردیبهشت
۳,۴۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۵۲۱۳ مدت کلاس : ۱۳۵ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
میرداماد
۰۶اردیبهشت
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۲۶۱ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۰۶اردیبهشت
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۳۵۶ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۰۶اردیبهشت
۳,۴۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۴۴۵ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
شهرقدس
۰۶اردیبهشت
۴۳,۹۸۵,۵۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۴۴۶ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، دوشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، چهارشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
شهرقدس
۰۶اردیبهشت
۴۳,۹۸۵,۵۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۴۹۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ونک
۰۶اردیبهشت
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۵۸۶ مدت کلاس : ۳۶۰ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۶اردیبهشت
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۵۹۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰، چهارشنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
قیطریه
۰۶اردیبهشت
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۶۶۴ مدت کلاس : ۷۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۶اردیبهشت
۲۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۵۷۳۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۶اردیبهشت
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند