ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۹۰۳۰ مدت کلاس : ۵۴ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، چهارشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۶بهمن
۱۰,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۸۳۲ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
میرداماد
۰۶بهمن
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۸۳۵ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
میرداماد
۰۶بهمن
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۰۷۸۸ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر سید عرفان کرانی زاده
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۰۶بهمن
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۶۵۴۹ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۷بهمن
۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۷۲۶۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۰۷بهمن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۸۹۵۹ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰، سه شنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۰۷بهمن
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۰۴۷ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
سپیده سمیعی
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۰۷بهمن
۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۲۳۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
سیدخندان
۰۷بهمن
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۲۳۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۰۷بهمن
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۹۴۴۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۰۷بهمن
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۱۹۵۴۲ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۰۷بهمن
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۶۹۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۱۵، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۱۵،
نیاوران
۰۷بهمن
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۸۶۹ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۷بهمن
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۸۷۰ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۰۷بهمن
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۱۶۲ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۷بهمن
۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۰۱۶۳ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۷بهمن
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۰۱۶۴ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۷بهمن
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۰۱۶۵ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۰۷بهمن
۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۲۶۲ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۷بهمن
۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۳۸۱ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۷بهمن
۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۶۸۰ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
ونک
۰۷بهمن
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۷۰۷۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۸بهمن
۲۳,۰۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۶۷۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
نیاوران
۰۸بهمن
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۶۹۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۸بهمن
۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۸۹۹۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۰۸بهمن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۴۹۲ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۰۸بهمن
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۴۹۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰، چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۰۸بهمن
۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۶۶۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سیدخندان
۰۸بهمن
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۶۷۱ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۰۸بهمن
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند