ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۱۰۵ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
میرداماد
۲۹فروردین
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۶۸۶ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
یزد
۲۹فروردین
۳,۸۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۲۹۶۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۳۰فروردین
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۰۶۲ مدت کلاس : ۱۱۷ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر امین رستمی فر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۰فروردین
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۲۶۵ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
انقلاب
۳۰فروردین
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۳۸۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۳۰فروردین
۱۰,۷۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۰۶۷ مدت کلاس : ۱۳۵ ساعت
شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر پریچهر پیمانی تیموری مطلق
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۳۰فروردین
۳۸,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۴۱۱۳ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
میرداماد
۳۰فروردین
۷,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۲۹۹ مدت کلاس : ۱۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
محسن جلالی
نیاوران
۳۰فروردین
۴۸,۶۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۵۲۲۰ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
دوشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
میرداماد
۳۰فروردین
۷,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۲۲۲ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
میرداماد
۳۰فروردین
۸,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۵۳۱ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۳۱فروردین
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۳۰۰۲ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
انقلاب
۳۱فروردین
۱۹,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۳۰۰۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
انقلاب
۳۱فروردین
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۰۵۹ مدت کلاس : ۱۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
محمدرضا احمدیان دوگاهه
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۱فروردین
۴۸,۶۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۵۱ مدت کلاس : ۴۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
اسعد گیم اهوازی
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۳۱فروردین
۱۳,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۵۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سیدخندان
۳۱فروردین
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۰۶۶ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر محمد مهدی مومنی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۳۱فروردین
۳۸,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۰۸۰ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر امین رستمی فر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۳۱فروردین
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۲۸۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
سه شنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نیاوران
۳۱فروردین
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۷۱۷ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰، سه شنبه ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شهرقدس
۳۱فروردین
۱۵,۳۴۴,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۷۴۱ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۳۱فروردین
۳۸,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۰۵۶ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۲۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰، سه شنبه ۲۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰، پنجشنبه ۲۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
شهرقدس
۳۱فروردین
۱۵,۳۴۴,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۴۲۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۳۱فروردین
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۲۰۵ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
مشهد
۰۱اردیبهشت
۳۲,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۴۵۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
انقلاب
۰۱اردیبهشت
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۱۶۹ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
محسن دهقانی سانیچ
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۰۱اردیبهشت
۳۸,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۲۱۸ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
میرداماد
۰۱اردیبهشت
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۲۵۳۰ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۲اردیبهشت
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds (پکیج)
کد کلاس : ۲۲۴۰۳۱ مدت کلاس : ۳۹۰ ساعت
جمعه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۲اردیبهشت
۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند