ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۲۳۸۰ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر بهاره شقاقی افضلی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹فروردین
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۷۱۰ مدت کلاس : ۲۲۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر سعید حاج صادقی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹فروردین
۷۱,۷۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۲۹۸۳ مدت کلاس : ۸۰ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
سعادت آباد
۲۹فروردین
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۱۲۸ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹فروردین
۱۴,۲۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۱۹ مدت کلاس : ۴۸ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰، پنجشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
محمدصادق دانش
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
پیروزی
۲۹فروردین
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۴۵۳ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
میرداماد
۲۹فروردین
۱۰,۶۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۸۵۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
نارمک
۲۹فروردین
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۹۵۹ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نارمک
۲۹فروردین
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۱۰۵ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
میرداماد
۲۹فروردین
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۴۲۲۴ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۲۹فروردین
۱۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۴۲۵۳ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
نیاوران
۲۹فروردین
۵۷,۳۱۴,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۳۸۰ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰، سه شنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰، پنجشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
محمدصادق دانش
برگزاری به صورت آنلاین
پیروزی
۲۹فروردین
۱۲,۸۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۸۲ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۲۹فروردین
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۸۸۳ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۲۹فروردین
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۶۸۶ مدت کلاس : ۱۲ ساعت
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
یزد
۲۹فروردین
۳,۸۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۲۵۷۰ مدت کلاس : ۳۲۲ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۳۰فروردین
۳۶۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۲۹۳۴ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۳۰فروردین
۱۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۲۹۶۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۳۰فروردین
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۰۴۹ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۳۰فروردین
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۰۶۲ مدت کلاس : ۱۱۷ ساعت
شنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر امین رستمی فر
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۳۰فروردین
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۱۸ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
دوشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
پیروزی
۳۰فروردین
۴۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۲۳۹ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
شنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰، دوشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰،
قیطریه
۳۰فروردین
۵۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۲۶۵ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
انقلاب
۳۰فروردین
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۷۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۳۰فروردین
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۷۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سیدخندان
۳۰فروردین
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۳۸۵ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۳۰فروردین
۱۰,۷۷۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۴۸۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
میرداماد
۳۰فروردین
۳,۴۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۴۸۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین
میرداماد
۳۰فروردین
۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۵۲۰ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
میرداماد
۳۰فروردین
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۶۵۸ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۳۰فروردین
۵۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند