همکاری مجتمع فنی تهران با بنیاد نیکو کاری دست های مهربان

همکاری مجتمع فنی تهران با بنیاد نیکو کاری دست های مهربان
در راستای مسولیت های اجتماعی و توانمند سازی بانوان و مدد جویان تحت حمایت بنیاد نیکوکاری دست های مهربان همکاری این دوسازمان صورت پذیرفت.
#بنیاد_نیکوکاری_دستهای_مهربان
#مجتمع_فنی_تهران
#توانمندسازی

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند