تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۵۰۱۳ مدت کلاس : ۳۶ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰،
نیاوران
۰۵اردیبهشت
۶,۹۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۵۰۴۹ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۰۵اردیبهشت
۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۵۰۵۰ مدت کلاس : ۶۳ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
سیدخندان
۰۵اردیبهشت
۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۵۰۵۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۰۵اردیبهشت
۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۵۰۵۲ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، سه شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
سیدخندان
۰۵اردیبهشت
۳,۴۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۵۱۴۷ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
یکشنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
میرداماد
۰۵اردیبهشت
۱۳,۸۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۵۱۶۳ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۵اردیبهشت
۲۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۵۱۶۵ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
نیاوران
۰۵اردیبهشت
۲۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۱۸۱ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰،
ونک
۰۵اردیبهشت
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۲۵۹ مدت کلاس : ۳۲ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۰۵اردیبهشت
۱۷,۲۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۵۴۸۶ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۰۵اردیبهشت
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۵۸۱ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
شعیب حسنی
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۵اردیبهشت
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۵۹۰ مدت کلاس : ۱۶ ساعت
یکشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۵اردیبهشت
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۷۹۹ مدت کلاس : ۱۰۶ ساعت
یکشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، سه شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
مصطفی خرادپور
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۰۵اردیبهشت
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۱۶۷۷۲ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
تهرانپارس
۰۶اردیبهشت
۱۷,۳۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۲۵۷۰ مدت کلاس : ۳۲۲ ساعت
شنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، یکشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۶اردیبهشت
۳۶۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۲۶۵۲ مدت کلاس : ۳۳ ساعت
دوشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰، چهارشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰،
مینا ترابی
سعادت آباد
۰۶اردیبهشت
۳۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۲۶۶۹ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
دکتر مریم فرضی
سعادت آباد
۰۶اردیبهشت
۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۶۷۲ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
دکتر مریم فرضی
سعادت آباد
۰۶اردیبهشت
۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۶۷۳ مدت کلاس : ۳۹ ساعت
دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
دکتر مریم فرضی
سعادت آباد
۰۶اردیبهشت
۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۹۴۹ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
شمال غرب منطقه 22
۰۶اردیبهشت
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۹۷۳ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰، دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۲ نفر
شمال غرب منطقه 22
۰۶اردیبهشت
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۰۲۰ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
انقلاب
۰۶اردیبهشت
۳۸,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۱۶۵ مدت کلاس : ۱۰۲ ساعت
دوشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۶اردیبهشت
۵۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۲۶۸ مدت کلاس : ۲۴ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر فریبا باقری
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۶اردیبهشت
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۷۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۰۶اردیبهشت
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۲۷۴ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
سیدخندان
۰۶اردیبهشت
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۴۷۴ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۴ نفر علیرضا رهی
سعادت آباد
۰۶اردیبهشت
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۲۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۶اردیبهشت
۱۰,۶۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۲۶ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۶اردیبهشت
۱۷,۳۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند