تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۲۱۹۲ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
مشهد
۰۱اردیبهشت
۱۰,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۲۰۵ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰،
مشهد
۰۱اردیبهشت
۳۲,۹۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۲۳۷۰ مدت کلاس : ۶۸ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر مرضیه سادات ابوالقاسم حسینی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۱اردیبهشت
۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۲۴۵۲ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
انقلاب
۰۱اردیبهشت
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۶۴۷ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر دکتر معصومه عبدالهی فرد
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۱اردیبهشت
۵۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۲۹۳۵ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
شمال غرب منطقه 22
۰۱اردیبهشت
۱۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۲۴۴ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
پیروزی
۰۱اردیبهشت
۵۷,۳۱۴,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds اختیاری (۱۰۰ دلار)
کد کلاس : ۲۲۳۴۶۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر محسن معدنی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۱اردیبهشت
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۳۶۵۹ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۰۱اردیبهشت
۴۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۶۰ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۰۱اردیبهشت
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۶۱ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۰۱اردیبهشت
۱۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۶۶۲ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
قیطریه
۰۱اردیبهشت
۳۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۷۹۸ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
جیران میرزائی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۱اردیبهشت
۵,۷۹۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۳۸۱۶ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۰۱اردیبهشت
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۳۸۸۵ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
قیطریه
۰۱اردیبهشت
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۴۱۲۱ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
سیدخندان
۰۱اردیبهشت
۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۴۱۴۳ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰،
بهمن قاسمی
برگزاری به صورت آنلاین
سیدخندان
۰۱اردیبهشت
۸,۳۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۴۲۵۰ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
نیاوران
۰۱اردیبهشت
۱۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۵۰۵ مدت کلاس : ۵۸ ساعت
شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
شمال غرب منطقه 22
۰۱اردیبهشت
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۴۶۱۵ مدت کلاس : ۲۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
میرداماد
۰۱اردیبهشت
۷,۸۷۵,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds +گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۱۴۴ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
میرداماد
۰۱اردیبهشت
۳۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۵۱۶۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
میرداماد
۰۱اردیبهشت
۱۲,۸۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۱۶۹ مدت کلاس : ۱۳۸ ساعت
دوشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، چهارشنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
محسن دهقانی سانیچ
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
قیطریه
۰۱اردیبهشت
۳۸,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۵۲۱۸ مدت کلاس : ۲۱ ساعت
چهارشنبه ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
میرداماد
۰۱اردیبهشت
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۵۵۷۶ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰،
شمال غرب منطقه 22
۰۱اردیبهشت
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۴۰۱ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۲اردیبهشت
۱۲,۸۳۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۴۰۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲اردیبهشت
۱۰,۲۶۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۴۱۵ مدت کلاس : ۷۵ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۲اردیبهشت
۲۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۴۱۶ مدت کلاس : ۷۵ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
سینا رجائی
برگزاری به صورت آنلاین
سعادت آباد
۰۲اردیبهشت
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۴۶۷ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
جمعه ۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰، پنجشنبه ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۰ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
سعادت آباد
۰۲اردیبهشت
۵۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند