تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۱۶۰۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۰۹اسفند
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۶۹۳ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۴اسفند
۲۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۲۰۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۰اسفند
۵,۷۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۶۲۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۰اسفند
۷,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۰۱۵ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۲اسفند
۲۵,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۱۲۰۵ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
انقلاب
۲۴اسفند
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۲۰۷ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
انقلاب
۲۴اسفند
۲۵,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۰۱۲ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
انقلاب
۲۸اسفند
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند