ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۱۱۵۱ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۱ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۰۸اسفند
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۱۶۰۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۰۹اسفند
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۱۳۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
انقلاب
۱۱اسفند
۹,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۲۹۹۸ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۲اسفند
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۶۹۳ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۴اسفند
۲۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۶۶۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
انقلاب
۱۵اسفند
۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۷۸۷ مدت کلاس : ۴۵ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۵اسفند
۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۱۱۸۸ مدت کلاس : ۱۸۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۸اسفند
۴۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۴۵۶ مدت کلاس : ۶۰ ساعت
شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۸اسفند
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۱۷۱۸ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
شنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰، دوشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰، چهارشنبه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۸اسفند
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۴۶۸ مدت کلاس : ۱۳۱ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۱۹اسفند
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۳۰۰۲ مدت کلاس : ۱۰۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
انقلاب
۱۹اسفند
۱۹,۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۳۰۰۳ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
یکشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، سه شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
انقلاب
۱۹اسفند
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۲۰۲ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۰اسفند
۵,۷۲۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۶۲۹ مدت کلاس : ۴۰ ساعت
چهارشنبه ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۰اسفند
۷,۴۸۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۱۵۷ مدت کلاس : ۲۳۰ ساعت
جمعه ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۲اسفند
۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۲۰۱۵ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۲اسفند
۲۵,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۰۴۶ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
جمعه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
انقلاب
۲۲اسفند
۳۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۱۴۰۹ مدت کلاس : ۱۲۰ ساعت
شنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰، دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
انقلاب
۲۳اسفند
۳۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۱۵۴ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۴اسفند
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۱۲۰۵ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
یکشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰، سه شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰،
انقلاب
۲۴اسفند
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۲۰۷ مدت کلاس : ۷۸ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
انقلاب
۲۴اسفند
۲۵,۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
کد کلاس : ۲۲۲۰۱۹ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، دوشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
انقلاب
۲۵اسفند
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۵۱۵ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰، سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۶اسفند
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
تا ۲۰٪ تخفیف
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۱۹۳۷ مدت کلاس : ۱۹۲ ساعت
شنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰، چهارشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۷اسفند
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۱۹۴۳۷ مدت کلاس : ۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۸اسفند
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۰۶۸۶ مدت کلاس : ۸۴ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
انقلاب
۲۸اسفند
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
کد کلاس : ۲۲۱۱۴۹ مدت کلاس : ۱۵۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
برگزاری به صورت آنلاین/حضوری
انقلاب
۲۸اسفند
۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام
ظرفیت محدود
کد کلاس : ۲۲۱۴۰۷ مدت کلاس : ۳۰ ساعت
پنجشنبه ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰،
ظرفیت باقی مانده : ۳ نفر
انقلاب
۲۸اسفند
۹,۶۳۶,۰۰۰ ریال ثبت نام
+گواهینامه city & guilds
کد کلاس : ۲۲۲۰۱۲ مدت کلاس : ۱۱۰ ساعت
پنجشنبه ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰،
انقلاب
۲۸اسفند
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت نام

همکاران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند